top of page

האם המעסיקים זכאים לפיצויים בעקבות המצב?

שאלות ותשובות בנושא, המתבססות על החלטות עבר של ועדת הערר של מס רכוש וקרן הפיצויים

פורסם באתר ״משפטי״ בתאריך 20/11/2012

הגשת תביעה לפיצויים מהמדינה מצריכה בירוקרטיה ופרוצדורה לא פשוטה.
התוצאה המצערת היא, שבעלי העסקים שיכולים להיעזר בבעלי מקצוע על מנת להגיש את התביעות, יקבלו פיצוי גבוה יותר מאלו שיגישו את תביעותיהם לבד וללא עזרה.

לאלו מאיתנו שאינם יכולים להיעזר בבעלי מקצוע, ריכזנו כמה דילמות, בהן דנה ועדת הערר של מס רכוש וקרן הפיצויים בעבר:

• שאלה: ראיתי בכתבה בנושא שאני זכאי לפיצוי בגין עובדים שלא הגיעו לעבודה. מה הפיצוי שאקבל בגין עובדים שכן הגיעו לעבודה, אבל עבדו מעט מאוד, או לא עבדו בכלל כיון שבכל כמה דקות היתה אזעקה?

תשובה: ועדת הערר במחוז תל אביב קבעה בעבר, כי בגין כל עובד שכזה, המעביד יהיה זכאי לפיצוי יחסי, אשר יקח בחשבון את הזמן שחלף מרגע הישמע האזעקה, עד חמש דקות לאחר שניתן היה לחזור למקום העבודה. בערעור שהוגש, בית המשפט הפך את ההחלטה, וקבע שאם העובד הגיע למקום העבודה, המעביד אינו זכאי לכל פיצוי. לאור ההחלטה, מעביד נבון יורה לעובדיו שלא להגיע לעבודה כלל, כי כך הוא יקבל פיצוי על ימי העבודה האבודים (132.5% מהשכר) ואילו אם יבואו העובדים לעבודה, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלל. 

• שאלה: פיצוי על פי מסלול המחזורים מגיע לסכום שהוא גבוה בהרבה מהרווח האמיתי שלי. מה גובה הפיצוי לו אני זכאי ?

תשובה: ועדת הערר במחוז המרכז קבעה בעבר, כי התקנות והוראת השעה כפופות לחוק, שקובע שפיצוי ישולם רק על נזק שנגרם, ולכן שיטת חישוב המחזורים, עם כל הכבוד לה, אינה יכולה להעניק לבעל העסק, פיצוי שהוא גדול מהנזק שלו. בעל העסק יהיה זכאי לפיצוי על פי שיטת המחזורים, אך לא יותר מהנזק האמיתי שלו, ולכן אם בשיטת המחזורים הוא קיבל פיצוי גבוה מהנזק האמיתי שלו, עליו לדעת שהוא יידרש להחזיר את ההפרש. בערעור שהוגש, בית המשפט אישר את ההחלטה הזו. 

• שאלה: פתחתי עסק חדש יום אחד לפני תחילת הלחימה. חישוב לפי שיטת המחזורים מגיע לתוצאה של אפס וגם פיצוי לפי שיטת השכר מגיע לתוצאה של אפס. בכל זאת ניזוקתי. מי יפצה אותי ? 

שים לב: למרבה הצער, אף אחד לא יפצה אותך. גם ערעור לועדת הערר לא יזכה אותך בפיצוי, כי ועדת הערר יכולה לתת לך אך ורק פיצוי שעל פי הוראת השעה מגיע לך. ניסיון העבר מראה שהוראת השעה חייבה דיווח על עסק לפני תחילת הלחימה ודיווח על משכורת לפני תחילת הלחימה. מי שבדיוק פתח את העסק וטרם דיווח על עובדים או טרם הגיש דיווחים חודשיים למע"מ – לא יקבל פיצוי !

bottom of page