top of page

תשלום פיצויים ע"י המדינה - ע"פ איזה חישוב?

כדאי לעקוב אחר הפרסומים בנוגע לתשלום פיצויים ע"י המדינה בעקבות נזקי מבצע "עמוד ענן". ההסטוריה מלמדת, כי פיצויים שהמדינה שילמה בעבר שולמו בהתאם למסלולים שונים ולשיטות חישוב שונות, שחלקן סבוכות מאוד

פורסם באתר ״משפטי״ בתאריך 19/11/2012

חשוב להיות עירניים לפרסומי המדינה בדבר הזכאות המיוחדת לפיצויים, מתוך תקווה שהפיצויים שישולמו לבעלי העסקים מ"אזורי הקרבות" יהיו דומים, במידה זו או אחרת, לפיצויים ששולמו להם בעבר.

מסלולי פיצויים

הפיצויים ששילמה המדינה בעבר נחלקו לשני סוגים עיקריים – פיצויים בגין החובה לשלם לעובדים שלא באו לעבודה בגלל המלחמה, ופיצויים בגלל ירידה בהיקפי העסקים. שיטת החישוב של הפיצויים נעשתה בצורה סכמטית לחלוטין, בכוונת תחילה. המדינה רצתה שבעלי העסקים לא יצטרכו להיעזר יותר מידי בבעלי מקצוע על מנת לתבוע את נזקיהם. למסלולי הפיצויים קראה המדינה פיצוי ב"מסלול שכר עבודה" ופיצוי ב"מסלול מחזורים". 
הפיצוי במסלול שכר עבודה חושב, בדרך כלל, לפי משכורתו של העובד כפול 1.325. (כנראה כדי לפצות על ההפסד בגין התנאים הסוציאליים). כך, מעביד ששילם לעובד משכורת של 10,000 ₪ לחודש, היה זכאי לקבל החזר מהמדינה בסכום של 13,250 ₪ לחודש. כמובן שאם ימי הלחימה מעטים יותר, הפיצוי ניתן באופן יחסי. 

יש לציין, כי נקבעה בהוראת השעה מגבלה, שקשה מאוד עד כדי בלתי אפשרי כמעט, לחשב אותה: "שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר, בלא עובדים מיהודה שומרון חבל עזה ודרום לבנון, אך כולל עובדים שמעבידיהם מדווחים עליהם למוסד לביטוח לאומי, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחלוקת ב-22, ומעוגן לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים".
אחרי ההגדרה המפוארת הזו טרח המחוקק והוסיף עמוד וחצי (!) של כתב צפוף, ובו הסתייגויות, אבחנות וחריגים לרוב. 

תשלום פיצויים ע"פ "שיטת המחזורים"

וכאילו לא די בכך, המדינה גם שילמה פיצויים על פי "שיטת המחזורים". כל בעל עסק, שדיווח למע"מ, קיבל פיצוי על פי הפרש במחזורי הדיווחים שלו בחודש של הלחימה, לעומת אותו חודש בשנה שלפני הלחימה. החישוב היה מאוד פשוט לביצוע, וברוב המקרים הוא אף נעשה באופן אוטומטי בלי צורך להגיש תביעה.

השבת הפיצויים למדינה - מתי?

אבל – וכאן הסתתר אבל גדול – למדינה יש זכות לדרוש את הכספים אפילו לאחר ארבע שנים, וכך מצאו את עצמם בעבר, בעלי עסקים, מעטים אמנם, שנדרשו להחזיר למדינה את הפיצוי שקיבלו, לאחר כמה חודשים, ולעיתים לאחר כמה שנים! מתי זה קרה ? – למשל, אם התברר למדינה שהנזק שנגרם לעסק נמוך מהנזק שמחושב לפי "שיטת המחזורים". 

תארו לעצמכם שאתם בעלי עסק, שקיבלתם פיצוי והשתמשתם בו, וכעת את מחוייבים להחזיר אותו למדינה. האם מוכר לכם הכלל לפיו: "שקל שעליך להחזיר מעציב אותך הרבה יותר מכפי ששימחו אותך עשרה שקלים שקיבלת"?

bottom of page