top of page

פיצויים בעקבות מבצע "עמוד ענן" - למי וכמה?/פרשנות

הסמיכות לתקופת הבחירות עשויה להשפיע בצורה חיובית על הפיצויים שיקבלו בעלי העסקים

פורסם באתר ״משפטי״ בתאריך 19/11/2012

מבצע עמוד ענן נפתח בסערה עם מותו של רמטכ"ל חמאס, אחמד ג'עברי. סופו של המבצע עדיין לא נראה, כפי שיעידו הטילים שעדיין מיורטים מעל הדרום, תל אביב ורחבי גוש-דן, ואולם כבר כעת כולנו יודעים, כי כפי שקרה במלחמות הקודמות, גם הפעם ייגמרו הקרבות והממשלה תוציא מהבוידם את "חוק מס רכוש וקרן הפיצויים". 

חוק מיושן זה נחקק לפני למעלה מחמישים שנה כשהמדינה חיה במציאות אחרת, תחת איומים אחרים, שחלו על יישובים מסויימים שישבו על הקרקע באותה עת. 

תקנות מיושנות
התקנות שהותקנו על פי אותו חוק, הן בנות ארבעים שנה לערך, וכמובן שגם הן נועדו לתת מענה למצב שונה לחלוטין מהמצב שקיים בישראל היום. על פי התקנות המיושנות הללו, יישובים שונים הוגדרו כיישובי ספר, ונקבעה זכאותם לפיצויים בגין מה שהוגדר כ"נזק עקיף" של בעלי העסקים שעסקיהם היו ביישובי הספר. הם ורק הם היו זכאים לפיצוי שכזה, ובלבד שהוא נגרם כתוצאה מנזק ישיר. 

תושבי היישובים האחרים לא היו זכאים לדבר. כך, אם נפלו שתי רקטות, האחת על מפעל בכיסופים, והשניה על מפעל בבאר שבע, ושני המפעלים לא עבדו למשך שבועיים, אזי בעל המפעל בכיסופים קיבל פיצויים על שבועיים השבתה, ואילו בעל המפעל בבאר שבע קיבל פיצוי אך ורק על תיקון השברים שגרמה הרקטה.

שינוי החוק והתאמתו למציאות
לאורך השנים, נמנעו ממשלות ישראל לדורותיהן לשנות את החוק ולהתאים אותו למציאות שמשתנה מידי שנה, וברוב המקרים חיפשו הגורמים שאמורים לשלם לנו, האזרחים, על פי החוק, כל מיני הסדרים שהמשותף להם הוא שלא תהיה להם השלכת רוחב עתידית על תקציב המדינה. כך, למשל, כל הממשלות כמעט נמנעו מלהוסיף לרשימה יישובים נוספים, שהפכו עם השנים ליישובי ספר בעצמם. (שדרות, לדוגמא).

מהו היקף הפיצוי? אי וודאות בנושא
תוצאה ישירה ומיידית של התנהלות זו, היא שבעל עסק- חנות, תושב באר שבע למשל, אשר רץ במהירות כל הדרך למרחב המוגן וחזרה בזמן הישמע האזעקות, אינו יודע ולא יוכל לדעת גם בשבועות הקרובים מי יפצה אותו על הנזקים שיספוג בגלל הלחימה. 
הנזקים הללו יכללו, בין השאר, החזר תשלום לעובדיו של אותו בעל עסק, שלא באו לעבודה בגלל המלחמה, פיצוי על הירידה בהכנסות בשל כך שקונים לא באו לקנות בחנות (והרי את שכר העבודה לעובדים והשכירות והארנונה צריך לשלם בכל מקרה), פיצוי על הזמנות ממפעלים שבוטלו בגלל העדר יכולת לספק אותם, בשל היעדרות עובדים במלחמה ועוד כהנה וכהנה. 

בסיכום, ניתן לשער, כי הסמיכות בין המבצע לתקופת הבחירות, תשפיע בצורה חיובית על הפיצויים שיקבלו בעלי העסקים, הן מבחינת גובה הפיצוי והן מבחינת מהירות ההחלטה על תשלום פיצויים למי שאינם תושבי יישובי ספר. 

כדאי לעקוב אחרי הפרסומים בעיתונות, שכן כשהמדינה מחליטה לשלם פיצויים, היא מחייבת את הזכאים להגיש תביעה לתשלום הפיצויים בתוך זמן קצר. אם החוק דורש הגשת תביעה תוך חודש (!), הרי שבמבצעי העבר האריכה המדינה את המועד עד לשלושה חודשים. בכל מקרה, מי שיגיש תביעה באיחור - יפסיד.

bottom of page