top of page

רחלי ביאזי

רחלי ביאזי

רחלי ביאזי

מנהלת משרד

  • רחלי ביאזי הצטרפה לצוותנו בשנת 2003.

  • רחלי מנהלת את המשרד.

  • במסגרת עבודתה אחראית רחלי על עבודתו התקינה של המשרד מכל היבט שהוא, החל מקשר עם הלקוחות ודאגה לשביעות רצונם המלאה, המשך בגביית חובות מצדדים שלישיים לטובת לקוחות המשרד, מכאן לדאגה לתיעוד עדכני ומדוייק של כל תיק ותיק לטובת כל לקוח ולקוחה, מעקב אחר ביצוע החלטות ומשימות משרדיות שנקבעו בכל תיק, וכלה בדאגה לרווחת עובדי המשרד.

bottom of page