top of page

תקנות מבצע עמוד ענן תוקנו באופן חלקי/ דעה

תקנות או תקלות? יש לתת את הדעות על "חורים" שנוצרו בתקנות, שבגינם עובדים מסוימים עלולים שלא לקבל שכר

פורסם באתר ״משפטי״ בתאריך 06/12/2012

ביום 4/12/2012 ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות הפיצויים בשל הנזקים שנגרמו לבעלי העסקים ולעובדים במבצע עמוד ענן. משרד האוצר הוציא הודעה לעיתונות, בה הוא שבח את כל העוסקים במלאכה, ובראשם את שר האוצר, שהזדרזו ומצאו פתרון מניח את הדעת בפרק זמן קצר.

פרק הזמן הקצר שעבר מרגע סיום המבצע ועד להתקנת התקנות, הוא אכן ראוי להערכה. עיון בתקנות שטרם פורסמו מראה, שהמדינה הפיקה את הלקחים המתבקשים מחלק מהתקלות שאפיינו את התקנות בעבר. 

ומה עם העובדים?
אבל, בלהט המרוץ להביא את הבעיה לסיומה המהיר, שכח המחוקק לפתור את בעייתם האמיתית של העובדים. כך, למשל, נקבע כי מעביד שהעסק שלו נמצא באיזור שעד 40 קילומטר, יכול לבחור באחד משלושה מסלולי הפיצוי, שאחד מהם הוא מסלול הפיצוי של 132.5% משכרם של העובדים שלא באו לעבודה, בתנאים מסויימים. מעביד שכזה, כך נקבע, ישלם לעובדיו את המשכורת בגין ימי ההעדרות שלהם, ויקבל פיצוי שלמראית עין הוא גבוה יותר ממשכורתם של העובדים. 

ואולם, בשום מקום לא נקבע בחקיקה שהמעביד חייב לשלם לאותם עובדים את שכרם.
מעביד נבון, יכול איפוא, לומר לעובדיו שהוא אינו משלם להם את שכרם בגין ימי ההיעדרות, ולבחור במסלול פיצוי אחר, מתוך שני המסלולים האחרים. מעביד כזה יקבל פיצוי על נזקיו, והעובדים שלא באו לעבודה – לא יקבלו פיצוי. מדובר במעשה לא הגון במיוחד, אך נכון למצב המשפטי העדכני הוא לגיטימי לחלוטין. 

בשנת 2006 נפתרה הבעיה בחקיקת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, שלפיו חוייב המעביד לשלם לעובדיו את משכורתם. הדבר לא נעשה במבצע זה, ומדובר בתקלה חמורה שתעלה לעובדים ביוקר. 
יש להניח ולקוות, שקברניטי המשק ידעו לתת פתרון מהיר ללקונה שנוצרה כאן, כדי שלא תוחמץ מטרתן האמיתית של התקנות. 

אבחנה בין ילד שהולך לגן לבין ילד בטיפול מטפלת
נקודה חשובה נוספת לגבי העובדים שילדיהם הקטנים לא הולכים למוסדות חינוך, אלא נמצאים בהשגחת  מטפלת: מתקיני התקנות אשרו למעביד לקבל פיצוי בגין עובד שלא בא לעבודה משום שילדו הקטן לא הלך למוסד חינוך בגלל הוראת פיקוד העורף לסגור את מוסד הלימוד. הוראה זו לא חלה על מי שילדו הקטן מאוד היה אמור להיות אצל מטפלת. עובד שכזה לא יהא זכאי לפיצוי בגין ימי ההיעדרות שלו והמעביד שלו לא יקבל פיצוי בגין היעדרותו, אפילו אם ישלם לו את שכרו בגין ימי ההיעדרות.

*הכותב משמש יו"ר ועדת הערר של מס רכוש וקרן הפיצויים ומנהל את פורום מצב חירום ואת פורום ביטוח ורכוש בפורטל משפטי.

bottom of page